wrapper

Rritja profesionale e burimeve të tij njerëzore është një nga objektivat e punës së AIITC. Për këtë qëllim ai organizon ose merr pjesë në kurse dhe workshope të ndryshme trajnuese, brenda dhe jashtë vendit.

Gjatë muajit janar, AIITC mori pjesë në seminarin "Legjislacioni i ri tatimor në Praktikë 2015", ku u përfaqësua nga punonjësja e financës, znj. Julinda Karaj. Seminari 4-ditor u organizua nga ISN Albania në datat 12 – 15 janar 2015.

Qëllimi i tij ishte për t'u njohur me detyrimet ligjore të tatim-taksave që aplikohen sot nga paketa e re fiskale. Gjatë këtij trajnimi u vunë rë një sërë ndryshimesh si: ndryshimi në procedurat tatimore për vitin 2015, ndryshimi i nivelit në disa taksa dhe tarifa, hyrja në fuqi e taksave & tarifave të reja kombëtare, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, komunikimi elektronik me administratën tatimore etj.

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

 

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family